Rate&Cost

เช่าเรือ Speed Boat

speedboat

2 เครื่องยนต์

3 เครื่องยนต์

ชม./ราคา

4 ชั่วโมง ราคา 14,000 บาท 4 ชั่วโมง ราคา 18,000 บาท

ชม./ราคา

6 ชั่วโมง ราคา 17,500 บาท 6 ชั่วโมง ราคา 21,500 บาท

ชม./ราคา

8 ชั่วโมง ราคา 21,500 บาท 8 ชั่วโมง ราคา 25,500 บาท

เช่าเรือ Yacht Charter

yacht-charter

ชม./ราคา

4 ชั่วโมง ราคา 28,000 บาท

ชม./ราคา

6 ชั่วโมง ราคา 32,500 บาท

ชม./ราคา

8 ชั่วโมง ราคา 35,500 บาท

สอนตกปลาทูน่า / ปลาฉลาม

เหยื่อ 3 ชิ้น ราคา 25,000 บาท (เพิ่มเหยื่อราคาพิเศษ 2,000 บาท)

ทูน่า

yellowtuna

ฉลาม

fish-shark

ค่าใช้จ่ายหากต้องการ การบริการเพิ่มเติม

 ค่ารับ-ส่ง โดยรถมินิบัสปรับอากาศ ผู้ใหญ่ 300 บาท/เด็ก 150 บาท
 พายเรือแคนู ผู้ใหญ่ 800 บาท/ เด็ก 400 บาท
 อาหารกลางวัน/เย็น  ผู้ใหญ่ 300 บาท / เด็ก 150 บาท
 ไกด์นำเที่ยว  1,500 บาท / วัน